Skrýt formulář
MENU Zapreti
Splošni pogoji Splošni pogoji

Družba Seyfor d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, Šempeter pri Gorici, matična številka: 5383129000 (»Seyfor«) je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti ponuja storitev Sistema Edonet (kot je opredeljen spodaj). Ti splošni pogoji uporabe Sistema Edonet (»Splošni pogoji«) urejajo razmerja med podjetjem eyfor in Naročniki Sistema Edonet. Vsak Naročnik Sistema Edonet lahko uporablja Sistem Edonet v skladu s temi Splošnimi pogoji. 

1.    Opredelitev izrazov

V teh Splošnih pogojih imajo opredeljeni izrazi naslednji pomen:

1.1    Sistem Edonet je informacijski sistem Seyforja, ki Naročniku omogoča pošiljanje in prejemanje (izmenjavo) Elektronskih dokumentov s partnerskimi omrežji s sledljivostjo transakcij v omrežju Edonet. 
1.2    Partnerska omrežja so omrežja, ki so povezana s Sistemom Edonet na način, da omogočajo izmenjavo Elektronskih dokumentov med Naročniki obeh omrežij. 
1.3    Elektronski dokument je dokument v strukturirani elektronski obliki, ki omogoča samodejno in elektronsko obdelavo v Sistemu Edonet.
1.4    Naročnik je poslovni subjekt, ki je vključen v Sistem Edonet kot uporabnik enega od informacijskih sistemov Seyfor.
1.5    Naročnina je znesek, ki ga mora Naročnik plačevati za uporabo Sistema v skladu s temi Splošni pogoji.
1.6    Podpora naročnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo vezano na storitve Edonet med Naročniki Edonet in Seyfor.

2.    Vključitev v Sistem Edonet 

2.1    Poslovni subjekt, ki je uporabnik katerega od informacijskih sistemov Seyforja, odda naročilo za vključitev v Sistem Edonet preko relevantnega informacijskega sistema Seyfor na način, da se po ustrezno pooblaščeni osebi identificira z uporabniškim imenom in geslom, izbere naročniški paket v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom Seyforja in sprejme vsakokrat veljavne Splošne pogoje, na način, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Sprejemam Splošne pogoje uporabe Sistema Edonet«.
2.2    Z oddajo naročila za vključitev prek informacijskega sistema Seyfor se med tem poslovnim subjektom (Naročnikom) in Seyforjem vzpostavi pogodbeno naročniško razmerje za nedoločen čas v skladu s temi Splošnimi pogoji. 

3.    Obveznosti Naročnika

3.1    Ob vsakem dostopu do Sistema Edonet se Naročnik identificira z uporabniškim imenom in geslom.
3.2    Vsak Naročnik mora izpolnjevati vsakokrat veljavne tehnične in druge dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo Sistema Edonet in so objavljeni na spletnih straneh www.edonet.si. ter opredeljujejo najmanj:
(a)    dostop do interneta,
(b)    programsko in strojno opremo za uporabo interneta,
(c)    dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih funkcionalnosti Sistema Edonet,
(d)    identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo Sistema Edonet.
3.3    Seyfor ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki sodijo v okvir pogojev, ki jih mora zagotoviti Naročnik Sistema Edonet v skladu s prejšnjim odstavkom. 

4.    Uporaba in plačevanje

4.1    Za uporabo Sistema Edonet mora Naročnik Seyforju plačevati Naročnino, kot je določena s cenikom Seyforja. Seyfor s vsakokrat veljavnim cenikom določi tudi ceno dodatnih storitev ali dostopov do Sistema Edonet. Vsakokrat veljavni cenik je objavljen na spletni strani www.edonet.si. 
4.2    Seyfor Naročniku izstavi račun za Naročnino in morebitne dodatne storitve in dostope do Sistema Edonet za pretekli mesec. Naročnik je dolžan Naročnino plačati v roku, navedenem na računu. 
4.3    V primeru, da Naročnik s plačilom Naročnine zamuja več kot 30 dni, lahko Seyfor po lastni presoji takšnemu Naročniku onemogoči uporabo storitev Edonet, dokler Naročnik ne poravna zapadlega in neplačanega dolga do Seyfor iz naslova uporabe Sistema Edonet. Seyfor Naročniku obračuna uporabo storitve tudi za obdobje, v katerem mu je bila zaradi zamujanja s plačilom, storitev začasno onemogočena.

5.    Obveznosti Seyforja

5.1    Seyfor bo v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika zagotavljal delovanje Sistema Edonet. 
5.2    Ne glede na navedeno, lahko pride do motenj v delovanju Sistema Edonet v naslednjih primerih:
(a)    nedelovanja strojne opreme Naročnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko Naročnik ne izpolnjuje pogojev tehničnih pogojev,
(b)    vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na Sistemu Edonet,
(c)    nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje Sistema Edonet ali kako drugače povezane z delovanjem Sistema Edonet,
(d)    nedelovanja internetnih povezav,
(e)    višje sile.

5.3    Seyfor se zaveže vse Naročnike obveščati o predvidenih posegih na Sistemu Edonet in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. Seyforse zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati v delovnih dneh med 20:00 uro in 6:00 uro naslednjega dne in v nedelovnih dneh med 16:00 uro in 8:00 uro naslednjega dne. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta napovedana, razen v primeru dogodka, ki ga Seyfor ni mogel razumno predvideti.

6.    Pomoč Naročnikom in odprava napak

6.1    Naročniki, ki uporabljajo Sistem Edonet, so upravičeni do pomoči pri uporabi Sistema Edonet.
6.2    Seyfor nudi pomoč v zvezi z delovanjem Sistema Edonet preko Podpore Naročnikom med delavniki od 8:00 do 16:00 ure. Komunikacija med Naročniki in Podporo Naročnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko sistema »Zahteve po pomoči«.
6.3    Seyfor Naročniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo Sistema Edonet, med delavniki od 8:00 do 16:00 ure. Seyfor se zaveže na obvestilo o napaki odzvati najkasneje naslednji delovni dan, ugotoviti vzrok za napako in podati realno oceno časa, ki bo potreben za odpravo te napake.

7.    Skladnost Sistema Edonet z zakonodajo in nadgrajevanje

7.1    Seyfor se zavezuje zagotavljati skladnost Funkcij Edonet z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih Sistem Edonet podpira oziroma predvideva.
7.2    Seyfor se zaveže spremljati zakonodajo in nadgrajevati Funkcije Edonet v skladu spremembami zakonodaje ter v skladu z svojimi zmožnostmi.

8.    Avtorske pravice

8.1    Sistem Edonet (vključno z izvorno kodo računalniškega programa) je avtorsko delo in je kot takšno predmet avtorske pravice, katere imetnik je Seyfor. 
8.2    S sklenitvijo naročniškega razmerja za Sistem Edonet v skladu s temi Splošnimi pogoji Naročnik pridobi pravico do neizključne uporabe Sistema Edonet v Republiki Sloveniji v skladu s Splošnimi pogoji.

9.    Omejitev odgovornosti Seyforja

9.1    Odgovornost Seyfor za kakršenkoli škodni primer je omejena z zneskom Naročnine, ki ga je Naročnik plačal za uporabo Sistema Edonet za mesec, v katerem je Seyfor obvestil o škodnem primeru. Seyfor, njegovi distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe Sistema Edonet oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil Seyfor seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.        
9.2    V nobenem primeru Seyfor ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je Naročnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Sistemu Edonet ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.
9.3    Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v Sistemu Edonet, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

10.    Hramba podatkov

10.1    Seyfor bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu Edonet, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. V zvezi s tem Seyfor zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Seyfor bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada se Seyfor obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.
10.2    Seyfor lahko razkrije podatke o Naročniku, ki so shranjeni v Sistemu Edonet, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

11.    Podredna uporaba splošnih pogojev informacijskega sistema Seyforja

11.1    Za vsa vprašanja, ki niso izrecno urejena v teh Splošnih pogojih, se uporabljajo splošni pogoji informacijskega sistema Seyforja, preko katerega je Naročnik pristopil in uporablja Sistem Edonet. 

12.    Sprememba cenika Seyforja in Splošnih pogojev

12.1    Seyfor ima pravico spremeniti cenik upoštevajoč tržne razmere in gibanje cen. Seyfor spremembo cenika napove vsaj 30 dni pred spremembo.
12.2    Splošni pogoji se med trajanjem naročniškega razmerja lahko spremenijo, o čemer bo Naročnik obveščen najmanj 30 dni vnaprej. 
12.3    V primeru, da se Naročnik s spremembami Splošni pogojev ali cenika ne strinja, ima pravico odstopiti od naročniškega razmerja. V kolikor po prejemu obvestila o spremembi Splošnih pogojev nadaljuje z uporabo Sistema Edonet, se šteje, da se s spremenjenimi pogoji strinja.

13.    Prenehanje naročniškega razmerja

13.1    Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom v pisni obliki redno odstopi od naročniškega razmerja za Sistem Edonet. Odpovedni rok začne teči z dnem prejema obvestila o odpovedi.
13.2    Če Naročnik krši Splošne pogoje, lahko Seyfor zatem, ko je o kršitvi opozoril Naročnika, Naročniku onemogoči uporabo Sistema Edonet in enostransko in brez odpovednega roka odpove naročniško razmerje.
13.3    V primeru odpovedi naročniškega razmerja Naročnik po prenehanju veljavnosti naročniškega razmerja ne more več koristiti Funkcij Edoneta.

Splošni pogoji veljajo od 1. 12. 2021 dalje.